麻豆有你md0040

Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
麻豆有你md0040:Strona główna arrow Problematyka badawcza
Dzisiaj jest: piątek, 11 czerwca 2021 8:22:14
Odwiedziło nas: 11487910 gości (dzisiaj: 480, wczoraj: 1646)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Problematyka badawcza

Zakład Hodowli Bydła

Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia z zakresu genetyki i hodowli bydła, dotyczące w szczególności:

 • metod oceny wartości hodowlanej i użytkowej bydła, w tym doskonalenie indeksów selekcyjnych,
 • doskonalenia i wykorzystania metod biometrycznych, służących poprawie wartości hodowlanej i użytkowej bydła,
 • zależności między cechami funkcjonalnymi a produkcyjnymi,
 • oceny polimorfizmu i ekspresji genów ważnych gospodarczo cech produkcyjnych zwierząt gospodarskich,
 • doskonalenia cech produkcyjnych bydła, funkcjonalnych i rozrodczych bydła,
 • doskonalenia zasad ochrony bydła metodami in situ z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć biotechnologicznych rozrodu,
 • reintrodukcji rodzimych i zachowawczych ras bydła w geograficzne rejony ich naturalnego pochodzenia,
 • wykorzystania metod genetyki molekularnej w badaniach struktury populacji ras bydła,
 • poszukiwania, identyfikacji i projektowania mutacji punktowych oraz wdrożenie ich do praktyki,
 • opracowywania nowych metod imputacji genotypów,
 • czynników genetycznych determinujących jakość produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • oceny jakości produktów uzyskiwanych od bydła w tym biobezpieczeństwo,
 • opracowania nowych automatycznych systemów gromadzenia i przetwarzania danych pochodzących z produkcji i hodowli bydła,
 • budowy i modyfikacji programów hodowlanych.

Wykonuje zadania z zakresu:

 • oceny wartości hodowlanej i użytkowej bydła i publikacji wyników,
 • przetwarzania danych dotyczących wyników oceny użytkowości bydła,
 • prowadzenia ksiąg i rejestrów wybranych ras bydła w tym objętych programami ochrony zasobów genetycznych.

W zakresie współpracy przy realizacji badań i zadań:

 • gromadzi dane i administruje bazami danych, w tym o krajowych zasobach genetycznych bydła (monitoring stad),
 • prowadzenie i zarządzanie bazą danych, prowadzenie działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych bydła (akceptacji stad do uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych, prowadzeniu dokumentacji),
 • opracowuje formy dostępu do wyników badań i wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej bydła w tym ras bydła objętych programami ochrony,
 • współpracuje z EuroGenomics, Interbull, VIT, LFL.

Sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Stacji Oceny Mięsnej Buhajów Simentalskich w ZD IZ PIB Orzechowa sp. z o. o.

Realizuje zadania wynikające z ratyfikowanej przez RP Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych bydła, polegające w szczególności na:

 • wydawaniu zaświadczeń hodowlanych oraz zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych,
 • współpracy z FAO w zakresie realizacji Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich,
 • współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Zakład sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem hodowli zachowawczej bydła w zakładach doświadczalnych (w tym spółkach) Instytutu.

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia z zakresu genetyki i hodowli trzody chlewnej, dotyczące w szczególności:

 • metod oceny wartości hodowlanej i użytkowej trzody chlewnej,
 • doskonalenia i wykorzystania metod biometrycznych, służących poprawie wartości hodowlanej i użytkowej trzody chlewnej,
 • zależności między cechami funkcjonalnymi a produkcyjnymi,
 • oceny polimorfizmu i ekspresji genów ważnych gospodarczo cech produkcyjnych w trzodzie chlewnej,
 • czynników genetycznych determinujących jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wykonuje zadania z zakresu:

 • oceny wartości hodowlanej i użytkowej trzody chlewnej i publikacji wyników,
 • przetwarzania danych dotyczących wyników oceny użytkowości trzody chlewnej,
 • prowadzenia ksiąg i rejestrów dla trzody chlewnej.

W zakresie współpracy przy realizacji badań i zadań:

 • gromadzi dane i administruje bazami danych,
 • opracowuje formy dostępu do wyników badań i wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej trzody chlewnej.

Zakład sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem:

 • Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice,
 • Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o. o.,
 • Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Mełno sp. z o. o.

Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia z zakresu genetyki i hodowli oraz użytkowania w odniesieniu do ras objętych programem ochrony, dotyczące w szczególności:

 • doskonalenia zasad ochrony ras trzody chlewnej metodami in situ i ex situ z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć biotechnologicznych rozrodu,
 • reintrodukcji rodzimych i zachowawczych ras trzody chlewnej w geograficzne rejony ich naturalnego pochodzenia,
 • wykorzystania metod genetyki molekularnej w badaniach struktury populacji ras objętych ochroną,
 • oceny jakości produktów uzyskiwanych od zwierząt objętych programem ochrony.

Realizuje zadania wynikające z ratyfikowanej przez RP Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych trzody chlewnej, polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu i zarządzaniu bazą danych o krajowych zasobach genetycznych trzody chlewnej (monitoring stad),
 • prowadzeniu działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (akceptacji stad do uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych, prowadzeniu dokumentacji),
 • prowadzeniu ksiąg zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych,
 • wydawaniu zaświadczeń hodowlanych oraz zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych,
 • współpracy z FAO w zakresie realizacji Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich,
 • współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich,
 • publikowaniu oceny wartości hodowlanej trzody chlewnej objętej programami ochrony.

Zakład sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem hodowli zachowawczej trzody chlewnej w zakładach doświadczalnych (w tym spółkach) Instytutu.

Zakład Hodowli Drobiu

Wykonuje działania z zakresu genetyki, hodowli i użytkowania drobiu w szczególności dotyczące:

 • oceny wartości hodowlanej i użytkowej oraz przetwarzania danych wyników oceny użytkowości drobiu,
 • prowadzenia i zarządzania bazą danych o krajowych zasobach genetycznych drobiu,
 • doskonalenia i wykorzystania metod biometrycznych służących poprawie wartości hodowlanej i użytkowej drobiu,
 • wykorzystania metod genetyki molekularnej w badaniach struktury populacji różnych ras i odmian drobiu, w tym populacji objętych ochroną,
 • określenia i kształtowania genetycznych uwarunkowań jakości jaj i mięsa drobiowego,
 • oceny polimorfizmu i ekspresji genów związanych z ważnymi gospodarczo cechami produkcyjnymi ptaków,
 • monitorowania jakości i bezpieczeństwa produktów drobiarskich,
 • wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej do oceny fizykochemicznych i prozdrowotnych właściwości produktów drobiarskich,
 • określenia rzeczywistej wartości poszczególnych linii drobiu mięsnego pod kątem wyników produkcyjnych, wydajności poubojowej, jakości i bezpieczeństwa mięsa oraz podatności na choroby, wady rozwojowe i technologiczne wady mięsa,
 • monitorowania wad mięsa dyskwalifikujących je z dalszego przetwórstwa, ustalenia przyczyn wad mięsa i podjęcia działań zmierzających do ich eliminacji,
 • możliwości kształtowania prozdrowotnych, funkcjonalnych cech produktów drobiowych (modyfikacja składu jaj i mięsa drobiowego),
 • prowadzenia działań zmierzających do zwiększenia oferty i konkurencyjności produktów drobiarskich na rynku krajowym i zagranicznym,
 • wykorzystania rodzimych ras drobiu grzebiącego i wodnego w zrównoważonej produkcji rolniczej,
 • oceny jakości produktów uzyskiwanych od ras i rodów ptaków objętych programem ochrony,
 • wykorzystania rodzimych ras drobiu do produkcji mieszańców, hodowla kurcząt o spowolnionym tempie wzrostu do wykorzystania ich w alternatywnych systemach chowu,
 • wytworzenie rodzimych odmian kurcząt o spowolnionym w porównaniu z typowymi szybko rosnącymi brojlerami tempie wzrostu, przy równoczesnym zachowaniu dobrej wydajności poubojowej i uzyskaniu wysokiej jakości mięsa,
 • prowadzenie badań nad możliwością ich wykorzystania w alternatywnych systemach utrzymania drobiu, w warunkach przedłużonego chowu,
 • opracowanie kompleksowej technologii chowu wolno rosnących kurcząt rzeźnych,
 • ocena fizyko-chemicznych, sensorycznych i technologicznych cech mięsa,
 • działania zmierzające do osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy genetyką, welfare i ekonomią w produkcji kurcząt rzeźnych.

Realizuje zadania wynikające z ratyfikowanej przez RP Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych drobiu, polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu i zarządzaniu bazą danych o krajowych zasobach genetycznych drobiu (monitoring stad),
 • prowadzeniu działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (akceptacji stad do uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych, prowadzeniu dokumentacji),
 • prowadzeniu ksiąg zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych,
 • wydawaniu zaświadczeń hodowlanych oraz zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych,
 • współpracy z FAO w zakresie realizacji Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich,
 • współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Zakład sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem hodowli zachowawczej drobiu w zakładach doświadczalnych (w tym spółkach) Instytutu.

Zakład Hodowli Owiec i Kóz

Prowadzi badania obejmujące następujące zagadnienia:

 • szacowanie wartości hodowlanej metodą indeksową i metodą BLUP,
 • ocena cech tucznych i rzeźnych metodą stacyjną,
 • analiza i modyfikacja metod oceny wartości hodowlanej i użytkowej owiec,
 • opracowywanie i publikowanie wyników oceny wartości hodowlanej, oceny cech tucznych i rzeźnych owiec, wartości użytkowej zwierząt objętych programami ochrony,
 • ocena polimorfizmu i ekspresji genów ważnych gospodarczo cech produkcyjnych owiec,
 • czynniki genetyczne determinujące jakość produktów pochodzenia owczego oraz ocena jakości tych produktów,
 • prowadzenie i zarządzanie bazą danych o krajowych zasobach genetycznych owiec (monitoring stad),
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Stacji Oceny Tryków w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice oraz hodowli zachowawczej owiec w Zakładach Doświadczalnych (w tym Spółkach) Instytutu,
 • doskonalenia zasad ochrony ras owiec objętych programami hodowli zachowawczej metodami in situ i ex situ z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć biotechnologicznych rozrodu,
 • reintrodukcja rodzimych i zachowawczych ras owiec i kóz w rejony ich naturalnego pochodzenia,
 • wykorzystania metod genetyki molekularnej w monitoringu różnorodności genetycznej owiec,
 • nadzór  nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych owiec (akceptacja stad do uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych, prowadzenie dokumentacji, wydawanie odnośnych zaświadczeń),
 • gromadzenie, przechowywanie i systematyczne uzupełnianie tkanek (krew, m. l. dorsi, wątroba, tłuszcz okołonerkowy, tłuszcz okrywowy) i materiału biologicznego pochodzącego od owiec (w postaci nasienia, zarodków i oocytów),
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych owiec,
 • włączanie się w działania zmierzające do rozwoju krajowego rynku rodzimego mięsa jagnięcego i owczego oraz wzrostu pogłowia owiec w kraju,
 • multifunkcjonalność chowu owiec.

Realizuje zadania wynikające z ratyfikowanej przez RP Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych owiec i kóz, polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu i zarządzaniu bazą danych o krajowych zasobach genetycznych drobiu (monitoring stad),
 • prowadzeniu działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (akceptacji stad do uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych, prowadzeniu dokumentacji),
 • prowadzeniu ksiąg zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych,
 • wydawaniu zaświadczeń hodowlanych oraz zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych,
 • współpracy z FAO w zakresie realizacji Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich,
 • współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Zakład sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem hodowli zachowawczej owiec i kóz w zakładach doświadczalnych (w tym spółkach) Instytutu.

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza

Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe oraz szkolenia z zakresu chowu i hodowli mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych, ślimaków oraz ryb, dotyczące:

 • chowu i hodowli w gospodarstwach o różnej wielkości i skali produkcji,
 • ekologicznej produkcji zwierzęcej w warunkach zrównoważonego rolnictwa,
 • innowacyjnych technologii produkcji żywca i skór o najwyższej jakości w warunkach podwyższonego standardu dobrostanu zwierząt,
 • możliwości zwiększenia w surowcach pochodzenia zwierzęcego substancji prozdrowotnych,
 • oddziaływania chowu zwierząt na środowisko naturalne,
 • współpracy z doradztwem rolniczym.

Realizuje zadania wynikające z ratyfikowanej przez RP Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych drobnego inwentarza polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu i zarządzaniu bazą danych o krajowych zasobach genetycznych zwierząt futerkowych,
 • prowadzeniu działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich,
 • wydawaniu zaświadczeń hodowlanych oraz zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych.

Zakład sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem hodowli zachowawczej drobnego inwentarza w zakładach doświadczalnych (w tym spółkach) Instytutu.

Zakład Hodowli Koni

Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe oraz szkolenia z zakresu hodowli, utrzymania, użytkowania, żywienia, behawioru i dobrostanu koni dotyczące w szczególności:

 • chowu i hodowli w różnych warunkach utrzymania i wykorzystania koni,
 • oddziaływania sposobów utrzymania i użytkowania koni na środowisko naturalne,
 • opracowywania, realizowania i monitorowania działań metodami in situ i ex situ, w szczególności dla ras rodzimych,
 • opracowywania i wdrażania nowatorskich metod z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii rozrodu w celu zachowania bioróżnorodności ras rodzimych,
 • opracowywania genetycznych podstaw występowania cech funkcjonalnych u koni,
 • opracowywania i wdrażania metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni,
 • czynnego udziału w polowych pracach selekcyjnych, hodowlanych, użytkowych i promocyjnych (czempionaty hodowlane i użytkowe, selekcja ogierów i klaczy, próby dzielności, wystawy, pokazy),
 • wdrażania i upowszechniania uzyskanych wyników badań (szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, zjazdy hodowców).

Realizuje zadania wynikające z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt w szczególności:

 • opracowywania, modyfikowania i wdrażania programów ochrony zasobów genetycznych koni oraz procedur ich realizacji,
 • prowadzenia i zarządzania bazą danych o krajowych zasobach genetycznych koni,
 • koordynowania, monitorowania i realizacji programów ochrony zasobów genetycznych koni (coroczna kwalifikacja zwierząt i stad, prowadzenie dokumentacji),
 • współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych koni.

Zakład sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem hodowli koni w zakładach doświadczalnych (w tym spółkach) Instytutu.

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Prowadzi działania z zakresu:

 • opracowania i aktualizacji modeli żywienia przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych, w tym dla potrzeb ochrony środowiska oraz chowu ras zachowawczych zwierząt,
 • określenia szlaków metabolicznych różnych pasz oraz ich strawności,
 • rozwoju i dojrzewania układu pokarmowego w okresie neonatalnym i postnatalnym,
 • rozwoju funkcji wewnątrz- i zewnątrzwydzielniczych układu pokarmowego,
 • określenia roli układu pokarmowego w funkcjonowaniu układu odpornościowego,
 • wpływu dodatków paszowych na efektywność żywienia zwierząt i jakość uzyskiwanych produktów,
 • opracowania metod zwiększania zawartości w paszach cennych żywieniowo makro- i mikroelementów,
 • określenia efektywności produkcyjnej enzymów paszowych w żywieniu przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych,
 • wartości pokarmowej i składu chemicznego materiałów paszowych pochodzenia krajowego i czynników na nie wpływających,
 • wartości pokarmowej i przydatności w żywieniu zwierząt roślin pastewnych w warunkach deficytu wody i zmian klimatu,
 • poszukiwań alternatywnych substancji w stosunku do antybiotyków i kokcydiostatyków paszowych,
 • możliwości zwiększenia w surowcach pochodzenia zwierzęcego zawartości substancji prozdrowotnych,
 • badania wpływu roślin i materiałów paszowych genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na produkcyjność zwierząt i transfer transgenicznego DNA z przewodu pokarmowego do mięsa, mleka i jaj,
 • zastosowania modeli zwierzęcych do określania działania fizjologicznego substancji aktywnych w żywieniu człowieka.

Gromadzi informacje o paszach krajowych i prowadzi Krajową Bazę Pasz.

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji

Prowadzi badania, analizy i opracowania naukowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe oraz szkolenia z zakresu:

 • systemów oraz organizacji produkcji zwierzęcej,
 • kształtowania i oddziaływania warunków środowiska produkcji zwierzęcej,
 • efektywnych modeli produkcji zwierzęcej,
 • ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania zmianom klimatu,
 • profilaktyki, higieny i dobrostanu zwierząt,
 • precyzyjnego chowu zwierząt,
 • wykorzystania odnawialnych i energooszczędnych źródeł energii,
 • ekonomicznych uwarunkowań hodowli i chowu zwierząt,
 • monitoringu, analizy i sterowania procesami produkcji zwierzęcej.

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt

Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia z zakresu:

 • wykorzystania polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA do charakterystyki struktury genetycznej różnych ras zwierząt gospodarskich oraz oceny zmienności genetycznej populacji,
 • identyfikacji polimorfizmów w genach warunkujących oporność (wrażliwość) na choroby oraz związanych z występowaniem wad rozwojowych u zwierząt gospodarskich,
 • identyfikacji markerów immunoglobulin zwierząt gospodarskich celem ustalenia korelacji ze zdrowotnością,
 • analizy wyspecjalizowanych struktur chromosomowych w kariotypie zwierząt gospodarskich w ramach oceny zjawiska polimorfizmu i konserwatyzmu genetycznego,
 • badań porównawczych genomów różnych zwierząt w aspekcie zmian ewolucyjnych,
 • oceny genomu zwierząt gospodarskich w aspekcie działania czynników mutagennych oraz procesów starzenia,
 • doskonalenia metod cytogenetycznych i molekularnych stosowanych w ocenie genomu,
 • skanowania genomu w poszukiwaniu markerów SNP cech produkcyjnych i monitorowania bioróżnorodności zwierząt gospodarskich,
 • badania epigentycznych mechanizmów regulacji ekspresji genów (metylacja DNA),
 • oceny organizacji genomu w obrębie chromosomów oraz wpływu wyższych struktur organizacyjnych DNA na ekspresję genów,
 • identyfikacji obszarów CNV (copy number variation) oraz bloków sprzężeniowych (regionów LD) w genomach zwierząt gospodarskich,
 • poszukiwania podłoża chorób genetycznych zwierząt gospodarskich w oparciu o wysokowydajne techniki Genomiki,
 • identyfikacji proteomicznej biomarkerów charakterystycznych dla cech użytkowych zwierząt hodowlanych, stanów chorobowych i wad genetycznych, a także dających możliwość oceny wpływu środowiska na układ odpornościowy,
 • badania proteomu surowców pochodzących od zwierząt hodowlanych,
 • opracowanie bazy charakterystyki proteomowej surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

Wykonuje zadania w zakresie:

 • weryfikacji rodowodów zwierząt hodowlanych z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie i konie, przy uwzględnieniu markerów genetycznych klasy I i II,
 • monitoringu populacji zwierząt gospodarskich pod kątem wad genetycznych, mutacji DNA oraz genetycznych uwarunkowań odporności i podatności na choroby,
 • identyfikacji komponentów pochodzenia zwierzęcego w mieszankach paszowych przy zastosowaniu analizy wybranych regionów mitochondrialnego DNA,
 • ustalania genotypów SNP w oparciu o mikromacierze w ramach realizacji programu selekcji genomowej bydła mlecznego.

W ramach Zakładu funkcjonuje Laboratorium Genomiki, Laboratorium Genetyki Molekularnej, Pracownia Proteomiki i Pracownia Cytogenetyki.

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji

Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia z zakresu:

 • regulacji płci zwierząt, oceny nasienia oraz cytometrii przepływowej,
 • pozaustrojowego uzyskiwania zarodków i hodowli komórek somatycznych,
 • transgenezy zwierząt na potrzeby hodowli, farmacji i medycyny,
 • klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich,
 • kriokonserwacji oocytów i zarodków ssaków,
 • wykorzystania potencjału rozrodczego owiec i kóz,
 • biotechnologicznych metod rozrodu świń.

Wykonuje zadania z zakresu monitoringu zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa biotechnologicznego w odniesieniu do organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Prowadzi Krajowy Bank Materiałów Biologicznych, w którym jest gromadzony, przechowywany i systematycznie uzupełniany materiał biologiczny zwierząt gospodarskich (w postaci nasienia, zarodków i oocytów).

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w 麻豆有你md0040:Polityce Prywatności.